ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๔๖๗ โดย

นายอำเภอกันทรลักษ์  อาศัยวัดบ้านพิงพวยตะวันออก(วัดจันทาราม)เป็นที่เรียน  ให้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านพิงพวยตะวันออก 

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตำบล  ตำบลศรีแก้ว-พิงพวย  ทำให้ชื่อโรงเรียนเปลี่ยนไปด้วยคือ  โรงเรียนประชาบาลตำบลศรีแก้ว  ๔  (วัดบ้านพิงพวย)  ผู้บริหารคนแรก ชื่อ นายเปรียม  คมขันธ์

                              พ.ศ. ๒๕๑๖ ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๗  มาเรียนที่โรงเรียนหลังใหม่

                                พ.ศ.๒๕๑๗  ย้ายนักเรียนที่เหลือมาเรียนพร้อมเอกสารต่าง  ๆ  ในปีนี้มีการสับเปลี่ยนผู้บริหารโดยนายธงชัย  ย่อมมี  สับเปลี่ยนกับนายจำรูญ  อ่อนทรวง  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่บ้านศรีแก้ว  เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๑๗

                                พ.ศ.๒๕๓๘  โรงเรียนได้ขอกำหนดตำแหน่งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียน    และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ซึ่งได้รับการประเมินและเข้ารับการอบรมจากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร  ชั้นสูง  ทั้ง  ๒  ตำแหน่งดังนี้

๑.นายเสถียร  มีราคา  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ที่  ๙/๒๕๓๙  สั่ง  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๓๙  ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๓๘

๒.นายสุวิทย์  เบ้าทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย เสียงราษฎร์พัฒนา)  ตาม คำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  ที่  ๕๗๘/๒๕๔๐  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๙

๓.เมื่อวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๔๖  นายทวีคูณ  จวงการ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี  ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพิงพวย  ฯ  ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๔๗/๒๕๔๖ เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู สั่ง ณ วันที่ ๒๐มกราคม๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน