สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                            ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)