วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนน่าอยู่  ครูมืออาชีพ  ชุมชนร่วมประสาน   พัฒนาผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ได้มาตรฐาน ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง