พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

2. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

4. ส่งเสริมคุณธรรมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง