หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฏร์พัฒนา) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นอนุบาล  จำนวน 3  ห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน 2 ห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน 2 ห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน 2 ห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน 2 ห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน 2 ห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 2 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 2 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 2 ห้อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 2 ห้อง