ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีคูณ จวงการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฏร์พัฒนา)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :