ปฐมวัย

นางสาวยุพดี ย่อมมี

นางนฤมิตร ถันทอง

นางณัฐกัญญา ดวงมาลา

นายเกษม พันธิ์แก่น