กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอมรรัตน์ กองกาญจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์

นายพรหมพิสุทธิ์ เพิ่มบุญ